Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby

Poučenie o právach Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov podľa GDPR 2016/679

Vážený Používateľ spoločnosti Lead media s.r.o.,

Keďže bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás veľmi dôležité, na tomto mieste sa dozviete viac o právach Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov a vašich nárokoch podľa Nariadenia EP EK 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. SR.

V súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia a tiež za účelom splnenia informačnej povinnosti Prevádzkovateľa poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:    Lead media s.r.o.

Sídlo:             Karpatská 6, 811 05 Bratislava

IČO:            47726601

Tel. č.:       

E-mail:            oou@bonipo.sk


  1. Právo na prístup k údajom (čl.15 GDPR) 

Máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás spracúvame, na akú dlhu dobu, účely, akým osobám ich sprístupňujeme. Na základe písomnej žiadosti Vám potvrdenie s týmito  informáciami bezodkladne poskytneme. 

  1. Právo na opravu (čl. 16 GDPR) 

Máte právo na to, aby informácie, ktoré o vás spracúvame boli správne, úplné a aktuálne. V opačnom prípade nás môžete požiadať o doplnenie či opravu osobných údajov.

  1. Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR) 

Máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. Vaše osobné údaje vymažeme ak:

 

  1. Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý sú zhromažďované alebo spracovávané
  2. Vaše osobné údaje spracovávame nezákonne
  3. Odvoláte Váš súhlas na spracovanie osobných údajov;
  4. Podáte námietku proti spôsobu, ako Vaše osobné údaje spracovávame
  5. Existuje zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz Vašich osobných údajov;
  6. V prípade, že sa spracovávajú osobné údaje dieťaťa bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupca

Zároveň si Vás však dovoľujeme upozorniť, že existujú situácie, kedy vaše osobné údaje nebudú môcť byť vymazané na základe odvolania súhlasu alebo výmazu so spracovaním osobných údajov. Stať sa tak môže v prípade, ak si spracovanie Vašich osobných údajov bude vyžadovať zákon. 

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo aj na to, aby sme Vám poskytli osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a automatizovane, v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte.  Na základe Vašej žiadosti ich posunieme aj inému správcovi podľa Vášho určenia, pokiaľ to bude technicky možné.

Právo na obmedzenie spracovania


V prípade spracovávania chybných osobných údajov  máte právo požiadať nás, aby sme ich ďalšie spracovávanie obmedzili na čas, kým sa údaje overia alebo opravia. 


Toto právo môžete využiť tiež, ak:

(I) spracovanie Vašich osobných údajov je nezákonné, ale nepožadujete, aby boli vymazané;

(II) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme za pôvodným účelom, ale chcete, aby boli naďalej spracovávané  a uchovávané kvôli Vašim právnym nárokom

Právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe tzv. oprávneného záujmu


Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti nemu námietku. Na jej základe posúdime, či máme právo Vaše osobné údaje pre daný účel spracovávať alebo prevažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.


Právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu


Námietku môžete vzniesť rovnako v prípade, že nesúhlasíte, aby boli Vaše osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu .


Právo na sťažnosť


Na dozornom úrade zaoberajúcom sa ochranou osobných údajov  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti môžete spoznať sťažnosť v prípade, ak sú z Vášho pohľadu všetky vyššie uvedené práva nedostačujúce.