Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania


Spoločnosť Lead Media s.r.o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 47726601, DIČ: 2024084216, IČO DPH: SK2024084216 (ďalej len „Lead Media“) prevádzkuje webovú stránku www.bonipo.sk, (ďalej tiež „Stránky“), ktorá zverejňuje zľavové kupóny („ďalej len „Kupóny“) a akcie vybraných inzerentov. Stránky môžete používať výlučne v súlade s nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

 1. Stránka bonipo.sk
 2. Na Stránke bonipo.sk sa pravidelne uverejňujú aktuálne ponuky Inzerentov, na základe ktorých môže Užívateľ zverejnené Kupóny využiť a uplatniť  si ich u Inzerentov plnom rozsahu. Všetky práva a výhody vyplývajúce z Kupónu si Užívateľ uplatňuje voči Inzerentovi, ktoré sa riadia jeho obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ do zmluvného vzťahu s Užívateľom nevstupuje a nenesie zodpovednosť.   
 3. Kupón sa dá využiť rôznymi spôsobmi. V tlačenej forme v kamennom obchode Inzerenta, presmerovaním na jeho stránku, alebo uplatnením inej zľavy, podľa odporúčaní, ktoré Inzerent uvedie na Kupóne. 
 4. Definícia pojmov, základné zásady
 5. Užívateľom je návštevník Stránky, ktorý sa rozhodol využiť zľavové akcie a Kupóny. 
 6. Inzerentmi sú internetové alebo zásielkové obchody alebo iné subjekty, ktoré prostredníctvom Stránky inzerujú svoje tovary, služby, zľavové Kupóny a poskytujú výhodné akcie pre Užívateľa.
 7. Pod pojmom Kupón sa rozumie zľava alebo iná výhoda uverejnená na Stránke, prostredníctvom ktorého si Užívateľ môže uplatniť ponúkanú výhodu pri nákupe v kamennom, zásielkovom či internetovom obchode, podľa podmienok, ktoré sú uvedené s Kupónom. 
 8. Zaregistrovaný Užívateľ, alebo Užívateľ, ktorý si uplatní Kupón bez registrácie na Stránke zároveň súhlasí so „VOP“  a s ich aplikáciou na zmluvné vzťahy medzi Užívateľom a Poskytovateľom.
 9. Stránka je webová stránka so sídlom URL: https:://www.bonipo.sk, na ktorej Inzerenti prostredníctvom Prevádzkovateľa uverejňujú zľavové akcie a Kupóny.

III. Kupóny

 1. Kupóny môžu zahŕňať zľavy, akcie, špeciálne ponuky, výpredaje a iné výhody za účelom podpory predaja tovarov alebo služieb Inzerentov.
 2. Kupóny získané na Stránke môže registrovaný Užívateľ použiť podľa pokynov a odporúčaní vytlačiť a použiť v kamennom obchode Inzerenta alebo na jeho webovom sídle. Kupón musí obsahovať jasné podmienky a spôsob jeho využitia. 
 3. Stránka ani Prevádzkovateľ nie sú priamymi poskytovateľmi tovarov a služieb, ktoré Kupón obsahuje. 
 4. Podmienky používania
 5. Kupóny zverejnené na Stránke môže Užívateľ využiť aj bez registrácie.
 6. Pri nepovinnej registrácii uvedie Užívateľ svoje pohlavie a e-mailovú adresu. Takáto registrácia je anonymná, využíva sa ako spôsob sprístupnenie Kupónu, či Akcie Užívateľovi a tiež za účelom reklamných a marketingových správ na e-mailovú adresu Užívateľa. Tieto informácie môžu byť za rovnakým účelom poskytnuté tretím osobám. 
 7. Užívateľ, ktorý je na Stránke registrovaný  je povinný zabezpečiť svoj účet a osobné prístupové údaje k nemu tak, aby neboli zneužité. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že registračné údaje Užívateľa udrží v tajnosti a sprístupní len vtedy, ak mu to prikáže príslušný zákon alebo rozhodnutie v zmysle príslušného právneho predpisu. Užívateľ je zodpovedný za aktivity, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom užívateľského účtu, na ktorom je riadne registrovaný.
 8. Prevádzkovateľ môže na zariadení Užívateľa pri prehliadaní Stránky využívať dátové súbory, tzv. „cookies“, s cieľom zabezpečiť efektívnejšie fungovanie samotnej Stránky. Zároveň si je Užívateľ vedomí toho, že informácie sa na čas ukladajú a podľa svojho rozhodnutia ich môže kedykoľvek kontrolovať, zmazať či ukladanie zamietnuť.  


 1. Zodpovednosť Prevádzkovateľa
 2. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, nepriame, následné alebo náhodné škody, ušlý obrat,  zisk, ušlé alebo príjmy Užívateľa a to bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP. Rovnako nenesie zodpovednosť za iné nepriame škody, ktoré Užívateľovi vznikli a vyplývajú z použitia Stránky či uplatnenia Kupónov, ak nebola škoda úmyselne spôsobená konaním Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek a bez upozornenia odmietnuť, obmedziť, pozastaviť alebo prerušiť zľavovú akciu, platnosť Kupónu ako aj čiastočne alebo úplne obmedziť prístup na Stránku. 
 4. Prevádzkovateľ negarantuje prístupnosť Stránky a Kupónov vo všetkých lokalitách a oblastiach, ani časovú platnosť a dostupnosť služieb Stránky počas jej technických výpadkov. 
 5. Práva a povinnosti Užívateľa
 6. Užívateľ dáva súhlas, že služby Stránky bude využívať v zmysle VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Zaväzuje sa, že nebude Kupóny zneužívať, odplatne distribuovať, pozmeňovať a obchodovať s nimi, ak na to Inzerent, Prevádzkovateľ alebo Stránka nedali súhlas. 
 7. Prevádzkovateľ bez písomného súhlasu zakazuje automatizované získavanie Kupónov a ich rozmnožovanie, kopírovanie, spracovanie alebo zaraďovanie do databáz akéhokoľvek druhu. Užívateľ si je vedomý, že zneužitie Stránky a Kupónu môže byť trestné. 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Účinnosť VOP, ktoré Prevádzkovateľ môže meniť a dopĺňať je platná odo dňa 1.8.2019.
 2. Bez použitia písomného súhlasu Prevádzkovateľa nemôže Užívateľ postúpiť na tretiu osobu akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z VOP  Stránky alebo poskytované na základe registrácie na nej.