Kompletný prehľad možností vysokoškolského štúdia na Slovensku

Kompletný prehľad možností vysokoškolského štúdia na Slovensku

Slovensko ponúka študentom možnosť štúdia na 34 vysokých školách. Široká škála odborov a programov sa vyučuje na 117 fakultách. Dnes sa mnoho mladých ľudí po maturite prikláňa k odchodu do zahraničia. Avšak správnym výberom fakulty a programu si viete zabezpečiť kvalitné štúdium aj na Slovensku. Ak sa neviete rozhodnúť, kam na vysokú školu, tento prehľad vám poskytne informácie, ktoré potrebujete.


Odbory

Študent si väčšinou svoju vysokú školu hľadá podľa toho, čomu sa chce v budúcnosti venovať. Preto aj tento článok bude rozdelený podľa kategórií odborov. Ku každému odboru nájdete školy, na ktorých sa vyučuje, prípadne základné informácie o nich.

Bezpečnosť, obrana a vojenstvo

Vysokoškolské štúdium v tejto oblasti poskytujú univerzity v 6 z 8 krajov Slovenska. Okrem Prešovského a Trenčianskeho kraja sa môžete prihlásiť do takmer 70 programov. Zabezpečujú ich:

 • Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA)
 • Slovenská Technická univerzita v Bratislave (STU)
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF)
 • VŠ bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM)
 • Akadémia policajného zboru
 • Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO)
 • Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS)

Veľmi populárne je štúdium bezpečnostného manažmentu, záchranných služieb alebo integrovanej bezpečnosti. Programy sa zameriavajú na prácu „v teréne,“ ale aj vývoj technológií v oblasti bezpečnosti a obrany. Ak sa zaujímate priamo o zbrane a vojenstvo, určite vás poteší výber študijných programov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.

Humanitné vedy

697 študijných programov v tejto kategórii sa dá študovať vo všetkých krajoch Slovenska, okrem kraja Trenčianskeho. Humanitné vedy môžete študovať na týchto školách:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA)
 • Katolícka univerzita v Ružomberku (KU)
 • Prešovská univerzita v Prešove (UNIPO)
 • STU
 • Trnavská univerzita v Trnave (TRUNI)
 • Univerzita J. Selyeho
 • Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
 • UKF
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)
 • VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ISMPO)
 • VŠ múzických umení v Bratislave (VŠMU)
 • VŠ výtvarných umení v Bratislave (VŠVU)
 • UNIZA

Tieto programy sú rozdelené do 5 hlavných odborov - filológia, kultúra, história, teológia a filozofia. Ak vás na strednej škole zaujímal dejepis, na vysokej škole sa môžete špecializovať na konkrétne oblasti od archeológie, cez etnológiu, filozofiu a muzeológiu, až po dejiny Slovenska.

Samostatnou skupinou sú programy v odbore filológia. Umožnia vám študovať veľké množstvo jazykov z celého sveta. Môžete študovať v slovenčine alebo v jazyku, ktorým sa daný program zaoberá. 

kniznica

Poľnohospodárske a veterinárske vedy

Pokiaľ sa chcete špecializovať na poľnohospodárstvo alebo starostlivosť o zvieratá, máte na výber iba zo 4 vysokých škôl. Sú to tieto:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU)
 • STU
 • TUZVO
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF)

UVLF je jedinou univerzitou zameranou na veterinárstvo na Slovensku. Vo Zvolene nájdete viacero programov z oblasti poľovníctva, lesov a starostlivosti o ne. STU, ktorá podľa hodnotenia patrí medzi najlepšie vysoké školy na Slovensku, ponúka iba 7 programov zameraných na krajinárstvo. Zvyšok v tejto kategórii tvoria študijné programy na poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Prírodné vedy, matematika a informatika

Rovnako ako pri humanitných vedách, aj prírodné vedy môžete študovať vo všetkých krajoch Slovenska, okrem kraja Trenčianskeho. Na výber máte z 15 slovenských VŠ:

 • EUBA
 • Paneurópska vysoká škola (PEVŠ)
 • UNIPO
 • SPU
 • STU
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVŠ)
 • Technická univerzita v Košiciach (TUKE)
 • TUZVO
 • Univerzita J. Selyeho
 • UK
 • UKF
 • UMB
 • UPJŠ
 • UCM
 • UNIZA

Najviac možností v tejto oblasti ponúkajú STU a UK v Bratislave. Záujem o ne narastá najmä kvôli informatike, ktorá je na trhu práce v poslednej dobe veľmi žiadaná. Ďalšie obľúbené odbory v tejto kategórii sú matematika, chémia, fyzika a biológia

Zmeny v životnom prostredí lákajú aj na štúdium súvisiace s environmentalistikou, spracovaním odpadu a ochranou životného prostredia. Novinkou medzi odbormi je kybernetika. Vyučuje sa v programoch zameraných na robotiku, mechatroniku a aplikovanú informatiku.

TIP

Ak máte záujem o konkrétnu školu, nebojte sa opýtať starších študentov na ich skúsenosti na danej škole. Ak im slušne napíšete, môžete dostať cenné rady.

Sociálne, ekonomické a právne vedy

Pre tých, ktorí radi pracujú s ľuďmi sú sociálne, ekonomické a právne vedy ako stvorené. Možnosti na štúdium vás čakajú naprieč celým Slovenskom. Programy v tejto oblasti ponúka 25 škôl:

 • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)
 • EUBA
 • KU
 • PEVŠ
 • UNIPO
 • SPU
 • STU
 • SEVŠ
 • TUKE
 • TUZVO
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD)
 • TRUNI
 • Univerzita J. Selyeho
 • UK
 • UKF
 • UMB
 • UPJŠ
 • UCM
 • Vysoká škola Danubius
 • Vysoká škola DTI
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs)
 • Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM)
 • ISMPO
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (VŠZaSP)
 • UNIZA

Najväčšiu časť z programov tvorí odbor ekonómia a manažment. Študenti ich vyhľadávajú vďaka ich širokému využitiu a dobrému uplatneniu.

Z hľadiska počtu programov nasleduje právo a politické vedy. Nájdete aj možnosti štúdia v oblasti médií a komunikácie, kde patrí napríklad žurnalistika a marketing. Najmenej študentov si z tejto kategórie vyberá odbory psychológia, sociálna antropológia a vedy o športe (trénerstvo).

Technické vedy

Technické vedy sa vyučujú vo všetkých krajoch Slovenska. Zo škôl sú v tejto oblasti najvyhľadávanejšie STU a TUKE. Širokú škálu študijných programov ale nájdete aj na mnohých iných univerzitách:

 • UNIPO
 • SPU
 • STU
 • TUKE
 • TUZVO
 • TnUAD
 • UK
 • UCM
 • UNIZA

Technické vedy sú veľmi širokým pojmom. Preto je aj odborov v porovnaní s predchádzajúcimi kategóriami pomerne veľa.

K dispozícii máte vedy zamerané na životné prostredie, napríklad získavanie a spracovanie zemských zdrojov, geodézia či kartografia. Ak vás zaujíma stavba budov a infraštruktúry, môžete zvažovať architektúru, urbanizmus, dopravu alebo priestorové plánovanie.

Pre tých, ktorí sa chcú viac orientovať na chémiu a biológiu poskytujú univerzity programy ako biotechnológie, potravinárstvo alebo chemické inžinierstvo. Medzi technickými vedami nemôžu chýbať ani elektrotechnika a strojárstvo.

matematika

Vedeli ste, že…

...na Slovensku máte na výber až z 5217 študijných programov?

Umenie

V tejto kategórií je študijných programov v porovnaní s ostatnými menej. Umenie môžete študovať na týchto univerzitách:

 • Akadémia umení v Banskej Bystrici (AU)
 • Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica (HUAJA)
 • STU
 • TUKE
 • TUZVO
 • VŠMU
 • VŠVU

Aj napriek menšiemu počtu programov tu nájdete široké spektrum zameraní. Popri tých všeobecnejších, ako dizajn alebo herectvo, si môžete vybrať aj viaceré zaujímavé špecializácie.

V oblasti hudby sa dajú študovať konkrétne typy hudobných nástrojov (strunové, dychové, klávesové…). Pri divadelnom a filmovom umení sú programy zamerané na jednotlivé časti umeleckého procesu. Či už vás zaujíma dramaturgia a réžia, bábkarstvo alebo kamerovanie, na všetko nájdete samostatný program.

S vývojom technológií sa vyvinuli programy, kde sa spája umenie s počítačmi. Pre moderných umelcov ponúkajú univerzity programy ako animovaná tvorba alebo herný design. Ďalšie možnosti štúdia zahŕňajú pomerne špecifické oblasti umenia, ako je sochárstvo, design nábytku, reštaurátorská tvorba alebo maliarstvo.

Vzdelávanie

Vzdelávanie je kategória, v ktorej sa nachádza na výber najviac študijných programov. Vyučujú sa na 10 univerzitách vo všetkých krajoch Slovenska. Stačí si vybrať školu, ktorá je k vám najbližšie, a za štúdiom ani nebudete musieť cestovať:

 • KU
 • UNIPO
 • TRUNI
 • UK
 • UKF
 • UMB
 • UPJŠ
 • UCM
 • VŠ DTI
 • UNIZA

Kategória vzdelávanie síce zahŕňa 1752 študijných programov, ale odbor je iba jeden - učiteľstvo a pedagogické vedy. Môžete si vybrať z veľkého množstva kombinácií predmetov, ktoré budete po dokončení školy vyučovať.

Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života

O túto kategóriu je podľa štatistík medzi maturantmi najväčší záujem. Najviac študentov sa chce po dokončení vysokej školy zamestnať v nemocnici a pomáhať iným ľuďom. Ak patríte medzi nich, na výber máte z týchto škôl:

 • KU
 • UNIPO
 • SPU
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU)
 • TnUAD
 • TRUNI
 • UK
 • UKF
 • UMB
 • UPJŠ
 • UCM
 • UVLF
 • VŠ Danubius
 • ISMPO
 • VŠZaSP

Okrem medicíny, či už všeobecnej alebo špecializovanej, sa v tejto kategórii nachádzajú aj iné programy. Napríklad môžete študovať sociálne práce a ošetrovateľstvo, ktoré sú mimoriadne dôležité pre zvyšovanie kvality života v spoločnosti.

skola

Zhrnutie

Ako môžete vidieť, študent po ukončení strednej školy nemusí za vyšším vzdelaním odchádzať do zahraničia. Vysoké školy na Slovensku dokážu tiež poskytnúť vzdelanie v rôznych odboroch a na kvalitnej úrovni. Dôležité je vybrať si správne zameranie, ktoré vás bude baviť. Dúfame, že vám s tým tento článok aspoň čiastočne pomohol.

Bonipo odporúča