Máli sa vám II. stupeň VŠ? Riešením je doktorandské štúdium

Máli sa vám II. stupeň VŠ? Riešením je doktorandské štúdium
Doktorand sa nachádza na hranici medzi študentom a pracujúcim človekom. Predlžuje si študentský život, dostáva štipendium, no má tiež mnoho povinností odvíjajúcich sa od tohto statusu. V článku sa dozviete, čo status doktoranda obnáša a aké sú výhody a nevýhody štúdia PhD. Odpovieme Vám na otázku, kde sa dá na Slovensku študovať PhD., a aké máte možnosti.

Doktorand

Doktorandské štúdium je 3. stupeň vysokej školy. V dennej forme trvá 3 – 4 roky, v externej najviac 5 rokov. Podmienkou na prijatie je úspešné absolvovanie 2. stupňa VŠ, a výber témy dizertačnej práce vypísaných dekanom fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási.


V momente prijatia sa študent stáva kandidátom na udelenie titulu PhD., začína poberať štipendium, a zároveň sa stáva zamestnancom školy.


Vedeli ste, že...

… PhD. titul umožňuje zamestnanie vo vyšších akademických kruhoch?


Na konci štúdia obhajuje doktorand pred komisiou dizertačnú prácu, na ktorej počas doktorandských rokov pracoval. Po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky a obhajoby práce ukončuje študijnú časť doktorandského štúdia a je mu udelený medzinárodný PhD. titul.

Výška štipendia a odvody

Doktorandi sú oslobodení od daní a odvodov. Do dovŕšenia 30 rokov za nich platí zdravotné odvody štát. Po dovŕšení 30 rokov sa odporúča kontaktovať svoju zdravotnú poisťovňu. Keďže už nie je sociálne poistený, môže to urobiť dobrovoľne.


Výška štipendia je podľa Zákona č. 553/2003 Z. z.:

 • doktorand pred dizertačnou skúškou: 807,50 €
 • doktorand po dizertačnej skúške: 940,50 €

studium

Zdroj: pexels.comPovinnosti

Každý doktorand má individuálne nastavené štúdium pod vedením svojho školiteľa. Jeho povinnosti zahŕňajú dve hlavné oblasti, a to študijnú a vedeckú.

Študijná oblasť zahŕňa písanie dizertačnej práce a prípravu na dizertačnú skúšku, ktorá patrí pod štátne skúšky, plus obhajobu.

Vedecká oblasť zahŕňa publikačnú a pedagogickú činnosť. Doktorand musí byť vždy k dispozícii, vykonáva pomocné práce profesorom, napr. supluje na hodinách, vedie cvičiace hodiny. Nie všetci však vyučujú, niektorí sa venujú iba publikáciám a vlastnej výučbe.

Základná náplň PhD. štúdia

 • vyučovanie v priemere maximálne 4 hodiny týždenne za akademický rok
 • cestovanie za účelom vzdelávania a podpory jeho rozvoja
 • práca na zaujímavých podujatiach a projektoch
 • účasť na veľtrhoch a vedeckých konferenciách
 • odborná príprava na iných, veľakrát aj zahraničných školách
 • priestor na realizáciu
 • propagácia školy pre potenciálnych študentov
 • písanie posudkov diplomoviek
 • školenie bakalárskych prác

 

Nevýhody PhD. štúdia

Štúdium PhD. v dennej forme je ťažko zlučiteľné so zamestnaním na plný úväzok. Časová vyťaženosť sa líši od jednotlivých škôl. Doktorand musí byť na škole minimálne 3 dni v týždni po 6 hodín, na niektorých je to až 37,5 hodiny.

Mnoho zamestnávateľov vyžaduje roky pracovnej praxe, ktoré doktorandské štúdium nespĺňa. Rovnako sa tieto odpracované roky nerátajú do výšky dôchodku či materskej dovolenky.

štúdium

Zdroj: unsplash.com


Možnosti PhD. štúdia na Slovensku

Na Slovensku môžete študovať PhD. ako v dennej, tak aj v externej forme na viac ako dvadsiatich vysokých školách.

 

Denná forma

Verejné

 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Prešovské univerzita v Prešove
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita J. Selyeho, Komárno
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline

Štátne

 • Akadémia Policajného zboru, Bratislava

Súkromné

 • Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo
 • Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
štúdium

Zdroj: pexels.com

Externá forma

Verejné

 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Katolícka škola v Ružomberku
 • Prešovské univerzita v Prešove
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita J. Selyeho, Komárno
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline

Štátne

 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Súkromné

 • Paneurópska vysoká škola, Bratislava
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo
 • Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
 • Vysoká škola manažmentu, Trenčín

Záver

PhD. štúdium sa vo všeobecnosti odporúča študentom, ktorí si zvážili všetky pre a proti. Základné atribúty doktorandského štúdia sú študentovo presvedčenie, nadšenie pre študovaný odbor, a hlavne vidina budúcnosti vo vedeckej činnosti.

Bonipo odporúča