Štúdium fyzioterapie na Slovensku a v Čechách

Štúdium fyzioterapie na Slovensku a v Čechách
Fyzioterapia je v súčasnosti čoraz populárnejšia. Absolventom okrem iného umožňuje pochopiť systém fyziologických funkcií, rozdiely v správaní chorého a zdravého človeka či vplyv prostredia na zdravotný stav človeka. Súčasťou štúdia je aj poznávanie metód, vďaka ktorým získate informácie o ochoreniach v jednotlivých klinických odboroch, najmä v spojitosti s chorobami pohybového aparátu. O tom, ako to je so štúdiom fyzioterapie na Slovensku a v Čechách, si povieme v našom článku.

Prečo fyzioterapia?

V tejto oblasti si už nájdu uplatnenie aj absolventi bakalárskeho študijného programu (Bc.). Samozrejme, s druhým vysokoškolským stupňom (Mgr.) prichádza aj viac pracovných príležitostí, o ktoré však nie je núdza. Odborné znalosti môžu fyzioterapeuti využiť v mnohých liečebných postupoch a metódach. Napríklad vo fyziatrii, balneológii alebo v liečebnej rehabilitácii. 

Samozrejmosťou je tiež samostatné vykonávanie terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. 

Fyzioterapia je potrebná najmä v nemocničných a kúpeľných liečebných zariadeniach. Rovnako tiež v odborných liečebných či rehabilitačných ústavoch. Okrem toho je dôležitou súčasťou liečebného procesu aj v iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť. Populárnou a žiadanou je hlavne športová fyzioterapia.

Vedeli ste, že… 

… najstaršie obdobie fyzioterapie na Slovensku sa spája predovšetkým s kúpeľníctvom (balneológia)? Na Slovensku je registrovaných viac ako 1800 minerálnych a viac ako 120 termálnych vôd, čo robí z našej krajiny svetový unikát vzhľadom na jej malú rozlohu.


Niektoré metódy fyzioterapie

S vypuknutím 1. svetovej vojny vyvstala najmä v Európe otázka - ako sa o zranených veteránov postarať? Riešením sa stala fyzioterapia, ktorá začala dopĺňať klasickú medicínu. Postupne sa ľudia začali v tomto odbore vzdelávať a pridávať aj rôzne ďalšie nové metódy fyzioterapie.

Ako príklad možno uviesť kryoterapiu (terapia chladom) alebo fytoterapiu (terapia rastlinami). Samozrejme, nezabudlo sa ani na staršie metódy fyzioterapie - mechanoterapia (najstaršia metóda vôbec - masáže) a hydroterapia (terapia vodou - balneológia).

Moderné štúdium fyzioterapie sa však na školách zaoberá aj ďalšími špeciálnymi metódami dôležitými pri liečbe porúch pohybového aparátu. Dôraz sa pritom kladie nielen na terapeutickú a rehabilitačnú zložku štúdia, ale i na kinezioterapeutickú a ergoterapeutickú stránku vzdelania.

Potreba študijného odboru fyzioterapia

Potreba študovania a univerzitného vzdelávania v odbore fyzioterapia vyplynula z nutnosti transformovania obsahu vzdelávania v zdravotníckych nelekárskych odboroch. Cieľom bolo dosiahnuť súlad so smernicami a nariadeniami EÚ (smernice 77/452/EHS a 77/453/EHS). Okrem iného, tiež samozrejme zvýšiť cenu nelekárskych zdravotníkov na trhu práce.  

Na Slovensku sa vychádza z legislatívy - Nariadenie vlády SR č. 156/2002 o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a č. 743/2004 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

V Čechách je situácia ohľadom potrieb vzdelávania a transformácie študijného odboru fyzioterapie v súlade so smernicami EÚ podobná. Vychádza sa najmä zo zákonov č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace.

Fyzioterapia

 

 Základné delenie štúdia

Študijný odbor fyzioterapie sa na Slovensku a v Čechách môže študovať v rámci:

 • prvého vysokoškolského stupňa – titul bakalár (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky (6 semestrov) pre denné aj externé štúdium. Podmienkou je splnenie odbornej praxe potrebnej pre získanie odbornej spôsobilosti,
 • druhého vysokoškolského stupňa – titul magister (Mgr.) v trvaní 2 roky (4 semestre) pre denné aj externé štúdium,
 • tretieho vysokoškolského stupňa -  titul PhD.

Pred podaním prihlášky na štúdium treba však zvážiť aj to, čo očakávate, a čo by ste radi robili po jeho absolvovaní. V súvislosti s tým je si treba uvedomiť, že uplatnenie absolventov sa odvíja od dosiahnutého stupňa vzdelania v zdravotníckej kategórii fyzioterapeut.Vedeli ste, že… 

… fyzioterapeut sa dokáže uplatniť aj v zdravotných a komerčných poisťovniach? Táto profesia je dokonca žiadaná aj na úradoch práce.

Kde môžete na Slovensku študovať?

Na Slovensku je ponuka bakalárskeho, ako aj magisterského štúdia fyzioterapie pomerne bohatá. Z verejných vysokých škôl ponúkajú možnosť vzdelávania v tomto zdravotníckom odbore prezenčnou aj externou formou mestá:

 • Bratislava - Lekárska fakulta Univerzity Komenského
 • Bratislava - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity
 • Banská Bystrica - Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 • Nitra - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa
 • Trenčín - Fakulta zdravotníctva Univerzity Alexandra Dubčeka
 • Košice - Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Prešov - Fakulta zdravotníctva odborov Prešovskej univerzity
 • Ružomberok - Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity

Okrem iného, magisterské štúdium fyzioterapie ponúkajú aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (externá forma štúdia) a Fakulta zdravotníckych vied  na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (prezenčná aj externá forma štúdia). Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ponúka i možnosť Ph.D. štúdia, avšak už iba prezenčnou formou.

Pochopiteľne, Ph.D. štúdium fyzioterapie môžete absolvovať aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, na Katolíckej univerzite v Ružomberku či na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Kde môžete v Čechách študovať?

V Českej republike je ponuka možností študovania v odbore fyzioterapia podobne pestrá, ako je tomu na Slovensku. Titul bakalára sa dá získať na jednotlivých lekárskych, športových a zdravotníckych fakultách v mestách Praha, Kladno, Plzeň, Brno, Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem a České Budějovice.

Pokiaľ už máte bakalára úspešne za sebou a radi by ste sa v tomto odbore ďalej vzdelávali, je tu možnosť magisterského štúdia v mestách:

 • Praha - 2. lekárska fakulta Univerzita Karlova
 • Praha - Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej
 • Brno - Lekárska fakulta Masarykova univerzita
 • Olomouc - Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého
 • Olomouc - Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého

V Prahe, Brne a Olomouci je po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia rovnako možné pokračovať vo vzdelávaní formou doktorského štúdijného programu (Ph.D.). 

Fyzioterapia

 

Zhrnutie na záver

Vykonávanie praxe v odbore fyzioterapia sa nezaobíde bez študovania na vysokej škole. Na Slovensku aj v Čechách je možné získať 1., 2., aj 3. vysokoškolský stupeň vzdelania (Bc., Mgr., PhDr a Ph.D.). Vyššie stredoškolské odborné štúdium je pod hlavičkou stredných zdravotníckych škôl.

Nevyhnutnou súčasťou štúdia fyzioterapie je aj praktická časť, ktorú študenti absolvujú na odborných stážach v nemocniciach a terapeutických ambulanciách. Základ vzdelania fyzioterapeuta pritom tvoria vedomosti aj z internej medicíny, ortopédie, chirurgie či neurológie.

Absolventi sa na školách naučia využívať kinezioterapeutické metódy a postupy - napríklad mäkké techniky, mobilizačné techniky, recipročné inhibície či špeciálne fyzioterapeutické metodiky. Samozrejmosťou vzdelania fyzioterapeuta je aj používanie mechanických metód - klasická masáž, reflexná masáž, prostriedky reflexnej terapie, lymfodrenáž...

Záujemcovia o štúdium by si ale mali uvedomiť, že fyzioterapeut síce nie je lekár, no i tak je tu potreba celoživotného vzdelávania. Na vykonávanie praxe je potrebná registrácia v Slovenskej komore fyzioterapeutov.

Bonipo odporúča