Extrémne rýchly prechod prezenčnej výuky na dištančné vzdelávanie

Extrémne rýchly prechod prezenčnej výuky na dištančné vzdelávanie
Základom dištančného vzdelávania je samostatné štúdium učebných materiálov podľa predpísaného časového harmonogramu. O jeho úspešnosti však vo veľkej miere rozhoduje študijná disciplína. Je preto vhodnejšie pre starších študentov. V súčasnosti kvôli prebiehajúcej koronakríze je ale jedinou možnosťou, ako zabezpečiť vzdelávanie aj menších detí. V článku si preto povieme zopár užitočných informácií o tejto forme vzdelávania.

Princíp dištančného štúdia

Základom dištančného štúdia je využívanie internetu. Jeho používanie vo vzdelávaní má množstvo výhod, najmä v súvislosti s komunikáciou na diaľku v reálnom čase. Forma pritom môže byť rôzna. Najčastejšie ide o komunikáciu prostredníctvom textových správ, videí alebo live prenosu. 

Vďaka tomu je študentom umožnené používať obrovské množstvo študijných materiálov. Veľkú väčšinu z nich má študent k dispozícii online. Okrem klasických textov a obrázkov je tu i možnosť používania videozáznamov a multimediálnych interaktívnych aplikácií. Najznámejšie z nich sú napríklad rôzne simulácie, virtuálne laboratóriá, vedomostné hry či online testy. 

Dištančné štúdium na strednej a vysokej škole tak umožňuje kvalitou porovnateľný učebný proces, akým je prezenčné štúdium. Vyžaduje si ale oveľa viac sebadisciplíny a zodpovedného prístupu ku štúdiu.

Vedeli ste, že… 

… začiatky dištančného vzdelávania siahajú do 19. storočia? Prvá zmienka sa dá nájsť z roku 1892. V súčasnosti má z európskych krajín najrozvinutejší systém dištančného štúdia Fínsko. Je to pravdepodobne z dôvodu nízkej hustoty obyvateľstva.


Predpoklady na zvládnutie

Ďalším dôležitým znakom tohto typu vzdelávania je samostatnosť. Študent má od vzdelávacej inštitúcie všetky potrebné materiály na štúdium. Často aj nad rámec v porovnaní s prezenčným vzdelávaním. Už žiadne chodenie do knižníc či predajní skrípt. Pre mnohých je práve táto skutočnosť tou najväčšou výhodou. Ide o úsporu času a v konečnom dôsledku aj financií.

Hlavným jadrom a nástrojom riadenia v učebnom procese dištančného štúdia je hypertextovosť. Čo to znamená? Je to jednoduché. Predstavte si pavučinovú sieť. Jednotlivé vlákna siete tvoria poprepájané dokumenty, a to práve prostredníctvom hypertextových odkazov (hyperliniek). Na tie potom môžeme kliknúť a dostať sa na príslušnú stránku s informáciami.

Princíp je podobný listovaniu v knihe, len v tomto prípade jednotlivé stránky nemusia byť usporiadané lineárne. Práve vďaka hypertextovému prepájaniu dokumentov je možné vytvoriť odkazy na stránky z celého sveta a využiť tak všetky dostupné učebné materiály, ktoré sú prístupné na internete.

vzdelavanie

 

Nástroje dištančného štúdia

Keďže dištančné vzdelávanie predstavuje „štúdium na diaľku“, nemusia byť učiteľ a študent na tom istom mieste. V tomto prípade však skôr hovoríme o tútorovi ako o učiteľovi daného študijného predmetu. Samozrejme, je tu ale možnosť konzultácií – najčastejšie videohovorom. Študenti následne priebežne posielajú dohodnuté výstupy svojej práce (testy, projekty, eseje...).

Tútor hodnotí svojich študentov priebežne, a to na základe prejavenej aktivity či podľa dôslednosti plnenia termínov odovzdávania prác. Samozrejme, najviac sa zohľadňujú výstupy a kvalita vypracovaných zadaní a dosiahnutých výsledkov v online testoch. Koncové hodnotenie študenta sa robí prevažne formou záverečnej dištančnej skúšky.

Elektronická komunikácia a proces výučby medzi tútorom a študentmi prebieha najčastejšie nasledujúcimi formami:

  • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
  • prostredníctvom sociálnych sietí,
  • prostredníctvom e-mailovej komunikácie,
  • využívaním rôznych aplikácií - napr. Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams...

Ich voľba a konkrétny výber študijnej aplikácie závisí od vedenia školy, prípadne je tútorovi v tomto smere ponechaná voľná ruka. 

Vedeli ste, že… 

… medzi dištančným a online vzdelávaním je rozdiel? Online vzdelávanie sa zvyčajne používa vo forme poskytovania obsahu kurzov pre študentov, ktorí sú súčasťou dištančného vzdelávania. Naproti tomu dištančné vzdelávanie si vyžaduje vždy dve zúčastnené strany - vzdelávaciu inštitúciu a študentov.

Základné školy

V dôsledku práve prebiehajúcej koronakrízy boli nútené prejsť na dištančné vzdelávanie aj základné školy. Tu je však často problém, pretože ako sme už v článku zmienili, takáto forma vzdelávania je vhodná najmä pre starších študentov. Mladší žiaci nie sú disciplinovaní v takej miere, aby dištančná forma dosiahla želaný efekt. Potrebujú osobnejší prístup a priamy kontakt učiteľa vo výučbovom procese.

Napríklad, školské zadania sa často neodovzdávajú načas a niekedy má žiak problém pochopiť zadanú úlohu. Preto na základných školách ide iba o dočasné riešenie vzniknutej nepriaznivej situácie. Vzhľadom na menšiu efektivitu výučby je dôležité, aby základné školy premyslene vypracovali usmernenia a harmonogram dištančného štúdia. 

V učebnom procese jednotliví učitelia k predmetom pripravujú a zasielajú materiály na štúdium, a to prostredníctvom výučbových portálov – napríklad bezkriedy.sk. Výučbový portál tiež slúži na priamu komunikáciu učiteľa so žiakmi. O študijných výsledkoch žiakov následne informujú učitelia rodičov prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

V žiackej knižke sa tiež oznamujú plánované zmeny a novinky v dištančnom vzdelávaní na základnej škole. Pozvánky na online hodiny sa riešia pomocou už zmienených multimediálnych aplikácií.

vzdelavanie2

 

Záver – budúcnosť dištančného vzdelávania

V súčasnosti žijeme v dobe, v ktorej sa neustále v pracovnej oblasti rýchlym tempom zvyšuje konkurencia. Ustavične rastú požiadavky na čoraz väčšie množstvo odborov a zameraní. Pracovný trh si navyše pýta stále užšiu špecializáciu rôznych expertov. Práve preto je v dištančnom vzdelávaní možné riešenie do budúcna. Je dostatočne flexibilné, liberálne a s veľkou mierou individuality štúdia.

Čo je tiež podstatné, dištančné vzdelávanie šetrí ľudské a prírodné zdroje. Rovnako dôležitá je aj úspora času a financií, najmä v spojitosti s vyhľadávaním študijných materiálov. Vďaka obrovským možnostiam internetu ide preto o ideálny spôsob komunikácie a štúdia na diaľku, dokonca i na medzinárodnej úrovni.

Stále sú tu ale isté obmedzenia. Veľkým nedostatkom je najmä menšia intenzita sociálnych kontaktov ako pri prezenčnej výučbe. Práve sociálna klíma sa významnou mierou podieľa i na študijných výsledkoch, najmä u mladších žiakov. Slabým miestom je aj preverovanie vedomostí a reálne študijné hodnotenie jednotlivých študentov. Dá sa len ťažko overiť, či študent pracuje samostatne a v reálnom čase.

V budúcnosti si preto dištančné vzdelávanie bude vyžadovať zlepšenie vnútornej zodpovednosti a poctivého prístupu študentov ku skúškam. Zo strany učiteľov a škôl zase používanie sofistikovanejších nástrojov na kontrolu a hodnotenie žiakov. Len v tom prípade prinesie dištančné vzdelávanie želaný efekt.

Bonipo odporúča