Slovak Investment Holding - Všetko, čo potrebujete vedieť

Slovak Investment Holding - Všetko, čo potrebujete vedieť
Úlohou akciovej spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH) je podporovať verejné a súkromné strategické investície Slovenskej republiky. Je oporou finančných nástrojov založených na návratnej finančnej pomoci. Pôsobí od 1. mája 2014 pod záštitou Ministerstva financií SR a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB).

História


Vzniku SIH predchádzalo uznesenie Vlády SR o založení SZRB Asset Management, ktoré sa zrealizovalo v spomínanom májovom termíne v roku 2014. Už v roku 2015 sa subjektu podarilo podpísať prvé zmluvy a získať prvé investičné zdroje. 

Kľúčové boli roky 2016 a 2017, kedy SZRB Asset Management vďaka spolupráci s Európskym investičným fondom zdvojnásobil svoje preinvestované zdroje, investoval do prvého projektu a získal ocenenie PPP Deal of the Year 2016 in Europe od uznávaného časopisu Project Finance International Magazine.

Zároveň SZRB AM vyhlásil prvé verejné obstarávanie na výhodné úvery pre malé a stredné podniky a projekty energetickej hospodárnosti v bytových domoch.

Do dnešnej podoby sa spoločnosť dostala v júli 2018 po výraznom a dôležitom rebrandingu, keď zmenila názov aj vizuál. Zo SZRB Asset Management sa stal dnešný Slovak Investment Holding (SZRB Group) so štyrmi hlavnými časťami: National Development Fund I, National Development Fund II, Slovak Asset Management a European Investment Advisory.

Spoločnosť Slovak Asset Management rýchlo získala licenciu na prácu s alternatívnymi investičnými fondmi. Rozbehli sa spolupráce s bankami, Európskou investičnou bankou aj Európskou komisiou a odštartovali nové projekty.

Slovak Investment Holding v roku 2019 založil nový fond s názvom Venture to Future Fund, ktorý slúži na komerčné kapitálové financovanie. Uzavreli sa spolupráce pre projekty odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie, pre začínajúce podniky, ďalšie spolupráce s bankami, úverové financovanie Železníc Slovenskej republiky a tiež sa spustili ďalšie priame investície. 

V roku 2020 sa Slovak Investment Holding rôznymi investičnými spoluprácami pričinil o podporu sociálnych podnikov, vývojových a inovačných aktivít, podporu dostupného bývania pre znevýhodnených obyvateľov a rozbehli sa ďalšie investície. SIH zároveň získal do fondu Venture to Future nové finančné zdroje od Európskej investičnej banky.

S príchodom pandémie koronavírusu SIH vytvoril schému finančnej pomoci najviac zasiahnutých podnikov, pričom do konca roka 2020 v rámci týchto programov odišlo priamo do firiem takmer 700 miliónov eur. 

V rámci ďalších investícií Slovak Investment Holding investoval priamo do spoločnosti GymBeam, čím sa postaral o najväčšiu ecommerce investíciu v histórii Slovenska. Bola to mimoriadne medializovaná udalosť.

szrf
 

Základné princípy

Slovak Investment Holding vznikol kvôli zrealizovaniu a rozšíreniu návratnej finančnej pomoci rôznym subjektom a projektom spoločenského, ekonomického či ekologického významu. Táto filozofia stojí na vysoko prínosných princípoch ako sú:

Leveraging

SIH vďaka svojim investičným zdrojom znásobuje investičné zdroje iných súkromných alebo medzinárodných investorov, čím dochádza k znásobovaniu celkového investičného objemu.

Trhový prístup

Vďaka kombinácii verejných zdrojov od SIH a zdrojov iných investorov s návratným charakterom sa eliminuje vytváranie akejkoľvek neprimeranej konkurenčnej výhody.

Efektivita

Pod efektivitou sa rozumie financovanie výlučne takých projektov, ktoré majú potenciál dlhodobej finančnej udržateľnosti, keďže ide finančne návratné nástroje.

Revolving

Tento princíp vysvetľuje návratnú formu finančnej pomoci ako takú, ktorá umožňuje viacnásobné využitie tých istých zdrojov. Pričom po splatení tejto investície má SIH späť prostriedky, ktoré môže využiť na ďalšie projekty.

szrf


Hlavné činnosti a fondy

Svoju činnosť a pôsobenie Slovak Investment Holding realizuje prostredníctvom nasledujúcich spravovaných spoločností a fondov.

National Development Fund I

Investičná spoločnosť implementujúca finančné nástroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie v období 2007 až 2013. Jej činnosť vychádza z európskej iniciatívy JEREMIE s cieľom podporiť malé a stredné podniky. Financovanie je poskytované prostredníctvom nástrojov rizikového kapitálu, portfóliových záruk a portfóliových úverov.

National Development Fund II

Fond nadväzuje na implementáciu zo štrukturálnych fondov EÚ v nasledujúcom programovom období 2014 až 2020. Stratégia spoločnosti stojí na základoch operačných programov. Hlavným cieľom NDF II je zlepšiť financovanie projektov a inštitúcií v oblastiach dopravnej infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov.

European Investment Advisory

Zabezpečovanie spolupráce medzi Slovak Investment Holding a Európskou investičnou bankou v rámci implementácie známeho “Junckerovho plánu”. Pri spolupráci s Európskou komisiou v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem je dôležitá identifikácia vhodných projektov na Slovensku pre návratné financovanie z vybraných zdrojov. 

Slovak Asset Management

Spoločnosť spravuje štátne aktíva pre mobilizáciu domácich a zahraničných súkromných spoluinvestorov. Je to jediná súčasť Slovak Investment Holding, ktorá pracuje s investíciami zo zdrojov mimo rozpočtu Európskej únie.

Venture to Future Fund

Tento fond vznikol, aby vyplnil trhovú medzeru v oblasti kapitálového a kvázi-kapitálového financovania pre malé a stredné slovenské podniky. Má podporiť inovatívny technologický potenciál ekonomiky a jej transformáciu z výrobnej na znalostnú. Preto sa VFF zameria výlučne na inovatívne a technologické spoločnosti.

Bonipo odporúča